Ferienkalender 2020

 Praxisferien:

Frühlingsferien: 5. bis 11. März 2020

Sommerferien: 21. bis 28. Juni 2020

 Feiertage:

Ostern: 10. bis 13. April 2020

Sechseläuten: 20. April 2020 (Nachmittags geschlossen)

Tag der Arbeit: 1. Mai 2020

Auffahrt: 21. Mai 2020

Pfingsten: 30. Mai bis 1. Juni 2020

Knabenschiessen: 14. September 2020 (Nachmittags geschlossen)

Weihnachtsferien: 24. Dezember 2020 bis 2. Januar 2021

Fortbildungen:

7. bis 9. Mai 2020